Polityka prywatności

Dziękujemy Ci, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. W celu dostarczania najlepszych ofert produktowych na rynku, potrzebujemy wyrażenia Twej zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twoich preferencji. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj uważnie informacje zamieszczone poniżej.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”), chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych przez naszą firmę.

Definicje
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.alkam-security.pl, za pomocą którego Alkam Security dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczenia usług,
Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których możesz korzystać z funkcjonalności Sklepu,
Regulamin – regulamin Sklepu zamieszczony na stronie www.alkam-security.pl,
Urządzenie – urządzenie elektroniczne, przy pomocy którego uzyskujesz dostęp do Sklepu,
Użytkownik – to Ty, podmiot, który odwiedza Sklep.

Bezpieczeństwo
Wszystkie dane, które gromadzimy poprzez niniejszą stronę internetową, są w pełni bezpieczne, a przekazaną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz w każdej chwili wycofać – pisząc do nas na adres rodo@alkam-security.pl.

Dane podlegające przetwarzaniu
Mając na myśli dane, mówimy o danych osobowych, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze Sklepu, w tym przy okazji składania zamówień, zapytań ofertowych, reklamacji itp., dotyczy to również danych zapisywanych w plikach cookies. Każda z podstron internetowych, które odwiedzasz, wymaga tych danych dla prawidłowego funkcjonowania (np. planowania zasobów serwerowych w oparciu o faktyczną liczbę odwiedzin, aby zapewnić jej szybkie działanie). Chroniąc Twoją prywatność, nie przetwarzamy danych w sytuacji, w której nie jest to konieczne.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, miejsce zatrudnienia, adres zamieszkania, adres dostawy, adres korespondencyjny, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres e-mail, nr NIP.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 RODO. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia przez nas usług i sprzedaży towarów, w tym również dopasowywania funkcjonowania Sklepu do Twoich zainteresowań i preferencji, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa.

Twoje dane będą przetwarzane z uwagi na:
1. niezbędność dla zawarcia lub wykonania umowy której jesteś stroną (np. obsługi zapytania ofertowego, zamówienia na towaru lub usługi, reklamacji),
2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi poprzez sprawdzenie, czy z Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba, dokonywanie pomiarów statystycznych w celach marketingowych),
3. Twoją dobrowolnie wyrażoną zgodę.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Administrator danych
Administratorem Twoich danych jest Alkam Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Jabłonnej, ul. Chotomowska 62, 05-110 Jabłonna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000405422, NIP 5361808915.

Cel przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zawarcie umowy oraz komunikacja ze wskazanymi osobami w celu jej realizacji, przesyłanie informacji i ofert handlowych, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), spełnianie obowiązków księgowych i podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzamy Twoje dane, aby zapewnić Ci maksymalne bezpieczeństwo w ramach działania Sklepu  oraz świadczonych przez nas drogą elektroniczną usług, w tym aby wykryć ewentualne próby oszustwa lub nadużyć. Robimy to również w celu jak najlepszego dopasowania treści wyświetlanych na stronie internetowej (w tym między innymi ofert promocyjnych) do Twoich indywidualnych preferencji i oczekiwań. Przetwarzanie Twoich danych umożliwia nam również prowadzenie pomiarów i statystyk, które prowadzą do doskonalenia niniejszej strony tak, aby była jak najbardziej przyjazna dla Ciebie.

Przekazywanie danych
Odbiorcami Twoich danych oprócz Alkam Security mogą być podmioty upoważnione do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z nami, takie jak firmy prowadzące obsługę księgową, informatyczną, doradcy prawni i podatkowi, biegli rewidenci, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, jak również podmioty należące do grupy kapitałowej Alkam Security.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z automatycznym podejmowaniem decyzji, ponadto Twoje dane nie będą profilowane.

Pliki cookies
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
•  „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
• „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu występuje dodatkowo następujący podział plików cookies z uwagi na sposób ich wykorzystywania przez Alkam Security:
▪ „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
▪ „Zabezpieczające” pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
▪ „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
▪ „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
▪ „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez partnerów współpracujących z Alkam Security.

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies zapisane w Twoim Urządzeniu, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

Gwarantujemy, że stosowane w Sklepie pliki cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Pliki te mają za zadanie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i poprzez to dostosować stronę internetową do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Pliki cookies w szczególności zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną im wartość.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Alkam Security informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, lecz nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym je pozyskano. Tak długi okres przechowywania danych wynika m. in. z konieczności spełnienia wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.

Twoje prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych
Jako osobie, której dane osobowe będą przetwarzane, przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
• prawo do żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
• prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO);
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 RODO);
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 13 RODO).

Dane kontaktowe
W przypadku pytań, wniosków lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail rodo@alkam-security.pl, telefonicznie pod numerem 22 839 22 79 lub bezpośrednio w siedzibie Alkam Security przy ul. Chotomowskiej 62 w Jabłonnej.

 

Wybierz opcję „zgadzam się”, jeżeli chcesz korzystać z naszej strony internetowej i wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Alkam Security Twoich danych osobowych (również w tzw. plikach cookies). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie do nas stosownej informacji na adres e-mail: rodo@alkam-security.pl.